سلام مهمان گرامی، به سایت یاسین طب خوش آمدید.

ساعت حضور پزشکان

برای رزرو نوبت سلامتکده قلب طوس

ساعت حضور پزشکان
 • سلامتکده آل یاسین
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • شیفت صبح
 • دکتر محجوب
 • دکتر محجوب
 • دکتر محجوب​
 • دکتر محجوب​
 • دکتر محجوب​
 • دکتر محجوب​
 • شیفت عصر
 • ------------------
 • دکتر محجوب
 • دکتر وحید
 • دکتر صاحبکار
 • دکتر عبدالله زاده
 • دکتر نورس

برای رزرو نوبت سلامتکده قلب طوس

ساعت حضور پزشکان
 • سلامتکده قلب طوس
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • شیفت صبح
 • دکتر دل شاد
 • دکتر دل شاد
 • دکتر دل شاد
 • دکتر دل شاد
 • دکتر دل شاد
 • دکتر دل شاد
 • شیفت عصر
 • دکتر انوشیروانی
 • دکتر نورس
 • دکتر اباذری
 • دکتر غلام پور
 • -----------------
 • ----------------

برای رزرو نوبت سلامتکده پردیس

ساعت حضور پزشکان
 • سلامتکده پردیس
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • شیفت صبح
 • دکتر نقیبی
 • دکتر نقیبی
 • دکتر نقیبی
 • دکتر نقیبی
 • دکتر نقیبی
 • دکتر نقیبی